Vienna Insurance Group

  • сигурност - иновативна и рисково адаптирана застрахователна защита
  • оптимални решения - компактни застрахователни програми, отговарящи на потребостите и нуждите на фирмата и служители й
  • индивидуален подход - гъвкави застрахователни решения,бърза и небюрократична консултация в случай на щета

Vienna Insurance Group в България

  • Автомобили и транспорт
  • Движимо и недвижимо имущество
  • Отговорности
  • Селско стопанство
  • Злополука и заболяване

Карта на VIG