Застрахователна компания "Български имоти" АД сключва доброволна застраховка КАСКО, която е с богати възможности за избор на рискови покрития и в максимална степен обезщетява реалните загуби на собственика на сухопътни превозни средства (СПС). Покритите рискове по тази застраховка са групирани в следните клаузи и разширения:

Разширение Супер – СПС от 9 до 12 години включително от датата на производството им срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия имат право на ремонт в доверени сервизи на Застрахователя.

Разширение Допълнително оборудване – срещу заплащане на допълнителна премия може да се уговори поемането от Застрахователя на риска “кражба” на аудио оборудване.

Разширение Запазване на действителната стойност на СПС – срещу заплащане на допълнителна премия може да се уговори, че в случай на настъпване на застрахователно събитие (пълна загуба или противозаконно отнемане на СПС) се запазва размера на действителната стойност на СПС към датата на сключване на застрахователния договор.

* Посочените разширения са валидни единствено при сключен застрахователен договор с избрана Клауза А.
** Застраховката е валидна за територията на Република България.